Moje Ciepło

moje ciepł0 - dofinansownie dla pomp ciepła

Moje Ciepło to program, który jest skierowany do osób fizycznych, które chcą zamontować ekologiczne źródło ciepła, takie, jak pompa ciepła w nowym budynku jednorodzinnym. 

W odróżnieniu do programu Czyste Powietrze, Moje Ciepło nie dotyczy modernizacji oraz termomodernizacji, a jest wsparciem finansowym dla osób, które zdecydowały się na montaż ekologicznego i ekonomicznego źródła ciepła, korzystającego z odnawialnych źródeł energii.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Na co dokładnie można otrzymać dofinansowanie w programie MOJE CIEPŁO

Zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;

Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie rządowym Moje Ciepła to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi.

dla kogo jest dotacja moje ciepło?

Dofinansowanie Moje Ciepło może otrzymać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2
021 r.
Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

jaką kwotę można uzyskać w programie moje ciepło?

Na powietrzna pompy ciepła typu powietrze woda:

do 30% – nie więcej niż 7 000 zł. 

do 45% – w przypadku osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny – nie więcej jednak niż 7 000 zł.

Na powietrzna pompy ciepła typu powietrze woda w systemie centralnym:

do 30% – nie więcej niż 7 000 zł. 

do 45% – w przypadku osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny – nie więcej jednak niż 7 000 zł.

Na gruntowe pompy ciepła:

do 30% – nie więcej niż 21000 zł. 

do 45% – w przypadku osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny – nie więcej jednak niż 21 000 zł.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o programie moje ciepła to zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami